การเตรียมผลงานและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ


ข้อกำหนดการเตรียมรูปแบบผลงานวิชาการฉบับเต็ม โดยวาจาและโดยโปสเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. จัดทำโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 หรือสูงกว่า
 2. ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็ม จำนวน 5-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรายการอ้างอิง รูปภาพ และตาราง)
 3. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 3 – 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 4. เว้นระยะห่างขอบกระดาษล่าง และขวา 1 นิ้ว /ขอบบน และขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
 5. กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH SarabunNew (จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะ Thai Distributed)
 6. ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (Single space)
 7. ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
 8. หากมีรูปภาพ หรือตารางประกอบให้ใส่หมายเลขกำกับ
 9. ดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (เพื่อความถูกต้องของรูปแบบ **กรุณาใช้ Template ที่กำหนดให้)
 10. เนื้อหาในผลงานวิชาการฉบับเต็ม ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อ - สกุล
  • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
  • บทคัดย่อ
  • คำสำคัญ
  • ABSTRACT
  • Keyword
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
  • สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
  • รายการอ้างอิง

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยการบรรยาย (Oral Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องทำสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า
 2. ระยะเวลาในการบรรยายเรื่องละไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอ 8 นาที ตอบคำถาม 2 นาที)
 3. กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH SarabunNew
 4. ส่งมอบไฟล์ Presentation (.pptx และ .pdf) ต่อผู้จัดงานทาง E-mail : pulinet2020@tsu.ac.th หรือ ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 20.00 น. (ไม่รับไฟล์ในวันบรรยายกลุ่มย่อย)
 5. ผู้จัดงานได้จัดเตรียมโน้ตบุ๊ก และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ
 6. นำเสนอในห้องประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.
 7. ตรวจสอบลำดับการนำเสนอและห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ ณ บริเวณงาน ในวันที่ 8 มกราคม 2563

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องจัดทำโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ติดโปสเตอร์กับบอร์ดด้วยเทปกาว ซึ่งทางผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้ ณ สถานที่ติดโปสเตอร์ในวันติดผลงาน
 2. ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง
 3. พิมพ์ด้วย กระดาษโปสเตอร์ เท่านั้น ไม่รับผลงานที่พิมพ์แบบไวนิล
 4. ระยะเวลาในการนำเสนอโปสเตอร์ เรื่องละไม่เกิน 5 นาที (นำเสนอ 3 นาที ตอบคำถาม 2 นาที)
 5. เนื้อหาใน โปสเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อ - สกุล
  • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
  • สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
 6. ส่งมอบไฟล์ Poster (.jpg) ต่อผู้จัดงานทาง E-mail : pulinet2020@tsu.ac.th หรือ ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 20.00 น.
 7. กำหนดติดโปสเตอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา ในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.30 - 20.00 น.
  (หากท่านใดไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อน 8.00 น.)  และกำหนดรับโปสเตอร์คืน ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
 8. เจ้าของผลงานประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 - 18.00 น. และนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว เจ้าของผลงานสามารถประจำที่โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตามความสะดวก
 9. ดาวน์โหลดรูปแบบของโปสเตอร์ TEMPLATE Poster (.pdf) และสัญลักษณ์ของ PULINET (LOGO)

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links