ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

pulinet2020@tsu.ac.th

Pulinet 2020

LINE ID : tsu_library_sk

Call Center : 0-7431-7600 ต่อ 5555


ผู้ประสานงาน

ฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์และการส่งผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

  • นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต  08-1798-0979, 0-7460-9600 ต่อ 1231
  • นางละอองดาว เหล่าแก้ว     08-9653-6918, 0-7431-7600 ต่อ 5315
  • นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท 08-4860-0032, 0-7460-9600 ต่อ 1222

ฝ่ายการเงิน

  • นางสาวสุภัทรา แก้วพลงาม  08-9464-9153, 0-7431-7600 ต่อ 5511
  • นางธัญชนก อิงวิยะ        08-1955-4542, 0-7431-7600 ต่อ 5512
  • นางจิราภรณ์ ทองศรีนุ่น   09-8684-4419, 0-7460-9600 ต่อ 1211

ฝ่ายทัศนศึกษา

  • นางธัญชนก อิงวิยะ            08-1955-4542, 0-7431-7600 ต่อ 5512
  • นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท  08-4860-0032, 0-7460-9600 ต่อ 1222

ฝ่ายสถานที่และที่พัก

  • นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์  08-9197-2949, 0-7431-7600 ต่อ 5111
  • นางธัญชนก อิงวิยะ      08-1955-4542, 0-7431-7600 ต่อ 5512

PULINET 2020

Social Links