กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา

14.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
ผู้นำเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
(หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.)

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการนำเสนอประเภทโปสเตอร์
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน
 • ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงาน
 • กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโกลด์
 • นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562
 • นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มอบของที่ระลึก
  ขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
09.15 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World
โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.45 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง Digital Humanities Isn’t Scary! Transform Research with Text Mining Tools.
โดย Masaki Morisawa, Senior Product Manager, Gale Asia
12.00 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง Common Research User Experience (UX) for Library
โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช
Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina, EBSCO Information Service
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 13.30 น. การบรรยายเรื่อง "Innovative, Inclusive and Interconnected Libraries"
โดย Mark Ritchie, Director Libraries of PressReader
13.30 – 14.45 น. การบรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park
โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
14.45 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง EZproxy Analytics เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก
โดย คุณสมยศ กาญจนาวิบูลย์
Product Manager,บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด ตัวแทน OCLC ในประเทศไทย
15.00 – 15.15 น. การบรรยายเรื่อง "Not just Content but Insights and Intelligence for your Teaching and Research Advancement?"
โดย Adrian Tang, Business Development Manager APAC-Inspec & Publishing
The Institution of Engineering & Technology (IET)
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 น. การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
          กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
          กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)
          กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา

08.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำแนกตามกลุ่ม 1-3
  ห้องแกรนด์บอลรูม A กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
  ห้องแกรนด์บอลรูม B กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)
  ห้องยูงทอง กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
  พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง Scholarly Communication in a Disrupted World
โดย รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.00 – 14.45 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์
พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดงาน
14.45 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 18.00 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
07.30 – 17.00 น. ทัศนศึกษา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pulinet2020.tsu.ac.th)
   โปรแกรมที่ 1 : คาเมรอนไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย (3 วัน 2 คืน)
   โปรแกรมที่ 2 : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ (2 วัน 1 คืน)
   โปรแกรมที่ 3 : ชมทะเลหมอกควนคานหลาว - ไหว้พระวัดเจดีย์สแตนเลส - ชมวัดถ้ำเขารูปช้างสถาปัตยกรรมความงาน ณ ปาดังเบซาร์ - กราบสักการะองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ - ช็อปปิ้งด่านนอก - ชมสวนหมีแพนด้า และหมู่บ้านจีนโบราณ
   โปรแกรมที่ 4 : ล่องเรือทะเลบัว - ชมยอยักษ์และแสงแรกของตะวันที่ศรีปากประ - นาโปแก - ล่องแก่งหนานมดแดง -
สาธิตพร้อมปฏิบัติจริงการจักสานด้วยกระจูด - ชมหุ่นฟาง "คิงคองยักษ์" และ "เรือสำเภาไทย" - ช้อปของฝาก ณ เค้กท่าแค

   หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์ หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 15 คน
* กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links