เอกสารประกอบการบรรยาย

Library Transformation in a Disrupted World

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


The Next Generation Library Beyond a Disrupted World

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Library as a Lifelong Learning Park

คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)


Scholarly Communication in a Disrupted World

รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links