ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ทั้งผู้ที่นำเสนอผลงาน และ ไม่นำเสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับรหัส สำหรับการแจ้งการโอนเงินทาง E-mail ที่ได้ระบุไว้
  (หากท่านไม่ได้รับ E-mail โปรดตรวจสอบใน Junk mail หรืออีเมล์ขยะ )
 4. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร

  ธนาคารไทยพาณิชย์: สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา
  เลขที่บัญชี: 422-028278-7
  ชื่อบัญชี: PULINET 2020 TSU Library โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ
  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน:

  อัตราค่าลงทะเบียน ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562 ชำระเงินระหว่างวันที่ 5-20 ธันวาคม 2562
  สมาชิก PULINET ไม่เป็นสมาชิก PULINET สมาชิก PULINET ไม่เป็นสมาชิก PULINET
  นำเสนอ/ไม่นำเสนอ 1,500 2,500 2,500 3,500

 5. แจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • วิธีการที่ 1 แจ้งการชำระเงินโดย "คลิกลิงก์" ที่ทางระบบส่งให้ท่านทาง E-mail ระบบจะแสดงข้อมูลของท่านดังตัวอย่างต่อไปนี้
   • กรอกรหัสการชำระเงิน หรือ ชื่อ-สกุล ลงในแบบฟอร์ม


   • คลิก เพื่อแนบหลักฐาน
   • เลือก

  • วิธีการที่ 2 ไปที่เมนู "การลงทะเบียน" เลือก "แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน"
   • กรอกรหัสการชำระเงิน หรือ ชื่อ-สกุล ลงในแบบฟอร์ม


   • คลิก เพื่อแนบหลักฐาน
   • เลือก

  • วิธีการที่ 3
   • ส่ง E-mail พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินมาที่ E-mail: pulinet2020@tsu.ac.th
    โดยระบุชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้, หน่วยงานและข้อมูลการออกใบเสร็จ

 6. เมื่อทางสำนักหอสมุดตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้จากเมนู "การลงทะเบียน" เลือก "รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม" และสำนักหอสมุดจะดำเนินการส่ง E-ticket ให้ท่านทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางสำนักหอสมุด

 7. หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบหรือการอัพโหลดเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่

  นางสาวทิตยา จันทร์สุข E-mail: tittaya@tsu.ac.th โทร. 0-7431-7600 ต่อ 5102, 09-5420-3396

PULINET 2020

Social Links