กำหนดวันสำคัญ

เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
31 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 15 กันยายน 2562
ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนและค่าทัศนศึกษา (ล่วงหน้า) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 ธันวาคม 2562

วันที่จัดการประชุมวิชาการ PULINET วันที่ 8 - 9 มกราคม 2563

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links