วิทยากร

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

...

ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562


บรรยายเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World


ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

...

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


บรรยายเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World


คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช

...

ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)


บรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park


รองศาสตราจารย์
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

...

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บรรยายเรื่อง Scholarly Communication in a Disrupted World


Masaki Morisawa

...

Senior Product Manager,
Gale Asia


บรรยายเรื่อง Digital Humanities Isn’t Scary! Transform Research with Text Mining Tools


Ms. Kanyakarn Nontiwatwanich

...

Regional Sales Manager,
Thailand & IndoChina
EBSCO Information Services


บรรยายเรื่อง Common Research User Experience (UX) for Library


Mark Ritchie

...

Director Libraries of PressReader


บรรยายเรื่อง Innovative, Inclusive and Interconnected Libraries


คุณสมยศ กาญจนพิบูลย์

...

Product Manager, บริษัท แอ็ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์


บรรยายเรื่อง EZproxy Analytics เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก


Adrian Tang

...

Business Development Manager APAC-Inspec & Publishing, The Institution of Engineering & Technology (IET)


บรรยายเรื่อง Not just Content but Insights and Intelligence for your Teaching and Research Advancement?


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links