สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links